Mga Pangalan ng tanggapan ng pamahalaan sa Filipino pagsasapanahon ng pangalang Filipino ng iba't ibang tanggapang pampamahalaan

التفاصيل البيبلوغرافية
مؤلفون آخرون: Narvaez, Ailene Antoinette G. (المحرر), Macaranas, Edgardo M. (المحرر)
Resource Type: كتاب
اللغة:English
Filipino
منشور في: Manila Komisyon sa Wikang Filipino 2013.
الطبعة:Edisyong 2013.
الموضوعات: