Mga Pangalan ng tanggapan ng pamahalaan sa Filipino pagsasapanahon ng pangalang Filipino ng iba't ibang tanggapang pampamahalaan

Detaylı Bibliyografya
Diğer Yazarlar: Narvaez, Ailene Antoinette G. (Editör), Macaranas, Edgardo M. (Editör)
Resource Type: Kitap
Dil:English
Filipino
Baskı/Yayın Bilgisi: Manila Komisyon sa Wikang Filipino 2013.
Edisyon:Edisyong 2013.
Konular: