Mga Pangalan ng tanggapan ng pamahalaan sa Filipino pagsasapanahon ng pangalang Filipino ng iba't ibang tanggapang pampamahalaan

ग्रंथसूची विवरण
अन्य लेखक: Narvaez, Ailene Antoinette G. (संपादक), Macaranas, Edgardo M. (संपादक)
Resource Type: पुस्तक
भाषा:English
Filipino
प्रकाशित: Manila Komisyon sa Wikang Filipino 2013.
संस्करण:Edisyong 2013.
विषय: