Mga Pangalan ng tanggapan ng pamahalaan sa Filipino pagsasapanahon ng pangalang Filipino ng iba't ibang tanggapang pampamahalaan

书目详细资料
其他作者: Narvaez, Ailene Antoinette G. (Editor), Macaranas, Edgardo M. (Editor)
Resource Type: 图书
语言:English
Filipino
出版: Manila Komisyon sa Wikang Filipino 2013.
版:Edisyong 2013.
主题: