Cao Xueqin collection of critical biographies of Chinese thinkers

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Miao, Huaiming (Tác giả)
Tác giả khác: Hay, Trevor (Thông dịch viên), Bo Ai (Thông dịch viên), Yang Chen GuoSheng (Thông dịch viên)
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: China Nanjing University Press 2010.
Những chủ đề: