The engaging museum developing museums for visitor involvement

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Black, Graham (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London Routledge 2005.
Loạt:Heritage
Những chủ đề: