Statistical ideas and methods

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Utts, Jessica M. (Tác giả), Heckard, R. F. (Tác giả)
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Belmont, CA Thomson-Brooks/Cole [2006]
Những chủ đề: