A new history of the humanities the search for principles and patterns from Antiquity to the present

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bod, Rens 1965- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Oxford, [England] Oxford University Press [2013]
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Table of contents only