The creative industries culture and policy

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Flew, Terry (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Los Angeles, Calif. SAGE 2012.
Những chủ đề: