Trích dẫn APA

International HISPA Congress Lisbon, P. (1982). Proceedings of the IX International HISPA Congress. [Lisbon, Portugal]: Ministerio da Qualidade de Vida.

Trích dẫn kiểu Chicago

International HISPA Congress Lisbon, Portugal). Proceedings of the IX International HISPA Congress. [Lisbon, Portugal]: Ministerio da Qualidade de Vida, 1982.

Trích dẫn MLA

International HISPA Congress Lisbon, Portugal). Proceedings of the IX International HISPA Congress. [Lisbon, Portugal]: Ministerio da Qualidade de Vida, 1982.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.