Proceedings of the IX International HISPA Congress

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: International HISPA Congress Lisbon, Portugal)
Định dạng: Hội nghị đang tiến hành Sách
Ngôn ngữ:Portuguese
German
English
Được phát hành: [Lisbon, Portugal] Ministerio da Qualidade de Vida [1982]
Những chủ đề: