Ang sabi ni nanay, and sabi ni tatay

"Mother teaches Rosalie to clean, go to amrket, and to laundry. Meanwhile, father trains Francis to do minor repairs and wash the car."--Page 4 of cover.

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Calagopi, Sacha (Author)
Outros autores: Bauza, jamie (Illustrator), San Buenaventura, Janina (layout artist.)
Formato: Libro
Idioma:English
Filipino
Publicado: Makati City UNICEF [2015]
Edición:Unang limbag ng pangalawang edisyon, 2015
Subjects: