Email Record: Ang sabi ni nanay, and sabi ni tatay