Ang sabi ni nanay, and sabi ni tatay

"Mother teaches Rosalie to clean, go to amrket, and to laundry. Meanwhile, father trains Francis to do minor repairs and wash the car."--Page 4 of cover.

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Calagopi, Sacha (مؤلف)
مؤلفون آخرون: Bauza, jamie (المصور), San Buenaventura, Janina (layout artist.)
التنسيق: كتاب
اللغة:English
Filipino
منشور في: Makati City UNICEF [2015]
الطبعة:Unang limbag ng pangalawang edisyon, 2015
الموضوعات: