Ang sabi ni nanay, and sabi ni tatay

"Mother teaches Rosalie to clean, go to amrket, and to laundry. Meanwhile, father trains Francis to do minor repairs and wash the car."--Page 4 of cover.

מידע ביבליוגרפי
מחבר ראשי: Calagopi, Sacha (Author)
מחברים אחרים: Bauza, jamie (Illustrator), San Buenaventura, Janina (layout artist.)
פורמט: ספר
שפה:English
Filipino
יצא לאור: Makati City UNICEF [2015]
מהדורה:Unang limbag ng pangalawang edisyon, 2015
נושאים: