Historical atlas of the Republic

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Presidential Communications Development and Strategic Planning Office (Tác giả)
Tác giả khác: Quezon, Manuel L. (editor in chief.)
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Manila The Presidential Communications Development and Strategic Planning Office, Office of the President of the Philippines 2016.
Những chủ đề: