Managerial accounting.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Garrison, Ray H.
Tác giả khác: Noreen, Eric W., Brewer, Peter C.
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Boston McGraw-Hill/Irwin 2006.
Phiên bản:11th ed.
Những chủ đề: