Neue Entdeckungen zur Sa-Huynh-Kultur das Graberfeld Go Ma Voi und das kulturelle Umfeld in Mittelvietnam = Nhung phat hien moi ve van hoa Sa Huynh : khu mo tang Go Ma Voi va vi the van hoa cua no o mien Trung Viet Nam

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Reinecke, Andreas (Tác giả), Nguyễn, Chieu (Tác giả), Lam, Thị My Dung (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Vietnamese
English
Được phát hành: Koln Linden-Soft [2002]
Loạt:AVA-Forschungen bd. 7
Những chủ đề: