Musical voices of Asia Asian traditional performing arts 1978

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Kokusai Kōryū Kikin
Định dạng: Âm thanh Chương của sách
Ngôn ngữ:Bengali
Burmese
Japanese
Mongolian
Pahlavi
Được phát hành: Tokyo, Japan JVC p1979
Những chủ đề: