Local government directory province of Romblon.

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Philippines (Republic). Congress.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Manila The Commission 1970.
Những chủ đề: