The Challenge of democracy American government in global politics

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Janda, Kenneth (Tác giả), Berry, Jeffrey M. (Tác giả), Goldman, Jerry (Tác giả), Schildkraut, Deborah (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Australia Wadsworth, Cengage Learning [2014]
Phiên bản:Twelfth edition, International edition.
Những chủ đề: