Trích dẫn APA

Stiftung Entwicklung und Frieden., & Hippler, J. (2005). Nation-building: A key concept for peaceful conflict transformation? London: Pluto in association with the Development and Peace Foundation, Bonn.

Trích dẫn kiểu Chicago

Stiftung Entwicklung und Frieden., và Jochen Hippler. Nation-building: A Key Concept for Peaceful Conflict Transformation? London: Pluto in association with the Development and Peace Foundation, Bonn, 2005.

Trích dẫn MLA

Stiftung Entwicklung und Frieden., và Jochen Hippler. Nation-building: A Key Concept for Peaceful Conflict Transformation? London: Pluto in association with the Development and Peace Foundation, Bonn, 2005.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.