Nation-building a key concept for peaceful conflict transformation?

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Stiftung Entwicklung und Frieden.
Tác giả khác: Hippler, Jochen (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
German
Được phát hành: London Pluto in association with the Development and Peace Foundation, Bonn 2005.
Những chủ đề: