Trích dẫn APA

Ogden, C. (2014). Indian foreign policy: Ambition and transition. Cambridge: Polity Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Ogden, Chris. Indian Foreign Policy: Ambition and Transition. Cambridge: Polity Press, 2014.

Trích dẫn MLA

Ogden, Chris. Indian Foreign Policy: Ambition and Transition. Cambridge: Polity Press, 2014.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.