Mahler's symphonic sonatas

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Monahan, Seth (Tác giả)
Định dạng: Chương của sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York Oxford University Press [2015]
Loạt:Oxford studies in music theory
Những chủ đề: