Sining at lipunan

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Flores, Patrick D. (Tác giả), De la Paz, Cecilia Sta. Maria (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Filipino
Được phát hành: Quezon City Sentro ng Wikang Filipino, Sistemang Unibersidad ng Pilipinas [2000].
Phiên bản:Unang edisyon.
Những chủ đề: