Stakeholder's perspectives on festival crime management during Panagbenga

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Caluya, Raphael Roi D. (Tác giả), Ramirez, Danielle Frances S. (Tác giả)
Resource Type: Luận văn
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Quezon City UP Asian Institute of Tourism 2016.
Những chủ đề: