Heneral Luna

Set during the Philippine American war, a short tempered Filipino general faces an enemy more formidable than the American army, his own treacherous countrymen. In 1898, General Antonio Luna, commander of the revolutionary army, is spoiling for a fight. The Philippines, after three hundred years as...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Buchi Boy Films (Firm)
Tác giả khác: Rocha, E. A., Tarog, Jerrold.
Định dạng: Bộ dụng cụ
Ngôn ngữ:English
Spanish
Được phát hành: Pasig City Buchi Boy Films 2015.
Những chủ đề: