The Aesthetic experience an introduction to humanities

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Pagay, Jenalyn S. Baesa (Tác giả), Tagasa, Gina Collado (Tác giả), Salise, Percival B. (Tác giả), Soto, Teodora Luz (Tác giả), Zoleta, Editha Golla (Tác giả), Balajadia, Florita Bolire (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Pateros, Metro Manila Grandbooks Publishing Inc. 2015.
Những chủ đề: