Between humanities and the digital

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Svensson, Patrik (Biên tập viên), Goldberg, David Theo (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Cambridge, Massachusetts The MIT Press [2015]
Những chủ đề: