Filipino sa iba't ibang disiplina

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Jocson, Magdalena O. (Tác giả), Martinez, Maria C. (Tác giả), Martinez, Celerina M. (Tác giả), Ramos, Teodosia G. (Tác giả), Alcaraz, Cid V. (Tác giả)
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:Filipino
Được phát hành: Pateros, Metro Manila Grandbooks Publishing Inc. 2014.
Những chủ đề: