JMIR Serious Games [ejournal]

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Ebsco
Định dạng: Bộ dụng cụ
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: JMIR Publications 2014.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://games.jmir.org/issue/archive