International Journal of Advances in Intelligent Informatics [ejournal]

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Ebsco
Định dạng: Bộ dụng cụ
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Yogyakarta Universitas Ahmad Dahlan 2015.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=f4968f93-c387-4eaa-8d91-8acf96b7e5f5%40sessionmgr4009&hid=4211&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=edsdoj.2bd501ff1f424e29a56f9ea3825c1634&db=edsdoj