International Journal of Educational Technology in Higher Education [ejournal]

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Ebsco
Định dạng: Bộ dụng cụ
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: S.L. Springer International Publishing 2010-
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?sid=a449efc6-f65b-41a5-9c49-907498956567%40sessionmgr103&vid=1&hid=111&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=edp9175009&db=edspub