Journal of technology and information education [ejournal]

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Ebsco
Resource Type: Continuing Resource
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Czech Republic Palacky University Olomouc 2016
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=8&sid=df82509a-3fae-46ed-9e43-cb535f100969%40sessionmgr4010&hid=4208&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=edsdoj.b0feda46b149a4928f9b5b3ad314f5&db=edsdoj