Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology [ejournal]

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Ebsco
Định dạng: Bộ dụng cụ
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [Romania] [ScientificPapers.org] 2011
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=32bfcf60-d8e9-45d6-9eda-edaf271c975a%40sessionmgr120&hid=117&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=edsdoj.6aad0a2a9a8e43ff9b4d52e3ca2a9fe3&db=edsdoj