Journal of Data and Information Science [ejournal]

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Ebsco
Resource Type: Continuing Resource
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: China Chinese Academy of Sciences 2016-
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=c7c86f6e-b18b-41f8-a6b5-ef6cd9a6bde2%40sessionmgr120&hid=117&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=edsbas.ftdoajjournals.oai.doaj.org.journal.85514641346f45b59cb8f9a8911bbe2b&db=edsbas