Jose Rizal was the Seventh Child [essay]

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Capino, Diosdado G.
Tác giả khác: Buenaflor, Virginia M.
Định dạng: Chương của sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Quezon City Manlapaz Pub. 1965, c1960.
Loạt:Rizal classics no. 8