Applied Computing and Informatics [ejournal]

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Ebsco
Định dạng: Bộ dụng cụ
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Netherlands Elsevier 2014-
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=65ebeca2-f860-4923-911a-52b6ad6be101%40sessionmgr103&hid=108&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=edsdoj.5a38270d1194473b925af4a4fbda928&db=edsdoj