Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series [ejournal]

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Ebsco
Định dạng: Bộ dụng cụ
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Poland Silesian University of Technology 2016-
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=1aebdcc7-27d6-4c30-aaa7-bbfd2e6aa390%40sessionmgr101&hid=111&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=edsdoj.3ecc73e8ec4ef8a12372d6582ac75c&db=edsdoj