Archives of control sciences [ejournal]

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Ebsco
Định dạng: Bộ dụng cụ
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Poland De Gruyter Open 2014-
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=e8a6892c-2801-4cad-a1fe-35f73f630411%40sessionmgr103&hid=111&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=edsdoj.b5fbacf7c044bb2bfbe2ef39a12fa7c&db=edsdoj