New trends in mathematical sciences [ejournal]

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Ebsco
Định dạng: Bộ dụng cụ
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Istanbul, Turkey Yildiz Technical University [2013]-
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=aa8765ef-16a8-4d53-9e22-df395d79fe56%40sessionmgr4007&hid=4208&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=edsdoj.b982736043f24b20aff5250b38e7af4e&db=edsdoj