Work for human development

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Jåahåana, Selima (Tác giả)
Tác giả của công ty: United Nations Development Programme.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, NY United Nations Development Programme [2015]
Loạt:Human development report 2015.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_1.pdf