Essential genetics a genomics perspective

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Hartl, Daniel L. (Tác giả)
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Burlington, MA Jones & Bartlett Learning [2014]
Phiên bản:Sixth edition, International edition.
Những chủ đề: