Genesis life begins a new : Cultural Center of the Philippines 40th anniversary commemorative issue

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Cultural Center of the Philippines (Tác giả)
Tác giả khác: Jardin, Nestor O. (Giám đốc dự án), Yu, Doreen G. (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Manila Cultural Center of the Philippines [2009]
Những chủ đề: