Probability & statistics for engineers & scientists

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Walpole, Ronald E. (Tác giả), Myers, Raymond H. (Tác giả), Myers, Sharon L. 1944- (Tác giả), Ye, Keying (Tác giả)
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Boston Pearson [2017]
Phiên bản:Ninth edition, MyStatLab update.
Những chủ đề: