World politics trend and transformation

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Blanton, Shannon Lindsey (Tác giả), Kegley, Charles W. (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Boston, MA Cengage Learning 2017.
Phiên bản:2016-2017 edition
Những chủ đề: