Trích dẫn APA

Ofreneo, R. Arrested development: Multinationals, TRIMs and the Philippines' automotive industry.

Trích dẫn kiểu Chicago

Ofreneo, Rene. Arrested Development: Multinationals, TRIMs and the Philippines' Automotive Industry.

Trích dẫn MLA

Ofreneo, Rene. Arrested Development: Multinationals, TRIMs and the Philippines' Automotive Industry.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.