Cases in industrial relations and human resources management

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Sibal, Jorge
Định dạng: Chương của sách