Library of Congress classification schedules combined with additions and changes through 1986 Class K Law (General)

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: United States. Library of Congress.
Tác giả khác: Savage, Helen., Droste, Kathleen D., Runshock, Rita.
Định dạng: Số seri
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Detroit Gale Research Inc. c1987.
Những chủ đề: